Wizja szkoły


WIZJA KATOLICKIEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ŚW. JANA PAWŁA II W ZAKOPANEM


Pragniemy, aby absolwent naszej szkoły:
• Był człowiekiem wszechstronnie rozwiniętym.
• Reprezentował wysoki poziom intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny, moralny, kulturalny na miarę możliwości indywidualnych.
• Świadomie opowiadał się za wartościami ludzkimi i chrześcijańskimi.
• Był wrażliwy na potrzeby innych, sumiennie wypełniał swoje obowiązki, odznaczał się rzetelnością, uczciwością oraz poszanowaniem mienia społecznego.
• Kochał Ojczyznę – Polskę i świadomie podejmował naukę i pracę dla jej dobra.

Pragniemy, aby rodzice:
• Dawali odważnie świadectwo wiary i miłości Boga i bliźniego. „Rodzice powinni w atmosferze miłości stanowić przykład osobisty dla dzieci, wzór dla nich, który lepiej niż słowa potrafi wychowywać, wymaga to od rodziców wiele cierpliwości, mądrości i taktu”./św. Jan Paweł II/
• Czynnie współpracowali ze szkołą współtworząc atmosferę i tradycję szkoły.
• Przyczyniali się do spójnego oddziaływania szkoły i domu.
• Promowali szkołę w środowisku lokalnym.

Pragniemy, aby nauczyciele:
• Byli świadkami wiary, ludźmi bogatymi duchowo. „Drodzy nauczyciele (…) Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia”/św. Jan Paweł II/
• Chętnie podejmowali różne formy doskonalenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
• Byli ludźmi kreatywnymi, twórczymi, pełnymi inicjatywy i zaangażowania.
• Towarzyszyli swoim wychowankom w ich potrzebach emocjonalnych, duchowych, intelektualnych i kulturowych.